T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1-   EZEDİN KÖPRÜSÜ

İlçesi                                     : Bulancak

Mahalle/Köyü                  : Gültepe Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 11.06.1997/2856

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                             : Köprü

Bulancak – Kovanlık kara yolunun doğu kenarında, Kovanlık Deresi üzerinde Gültepe Köyü sapağında ve aynı köyün hudutları içerisinde yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan köprüde inşa malzemesi olarak düzgün kesme taş, kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Kemerde kullanılan taş, kesme andezittir. 

Doğu – batı yönünde uzanan köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Köprünün kemeri, yarım daire tarzında tertip edilmiştir. İki yandan dere yatağındaki kayalık zemine oturan kemerin hemen üstünde boydan boya dolanan ve ana kemere nazaran daha dar tutulmuş bir hafifletme kemeri yer alır. Tabliyesi taş döşemeli ve eğimli olup, tek yönden vasıta geçebilecek genişliğe sahiptir.

               

Köprünün uzunluğu yaklaşık 24 m., genişliği ise kemerin karın kısmında 3,90 metredir. Köprünün memba cephesinin doğu tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden, esas görevi akarsuyu köprü gözüne sevk etmek olan kanat duvarı vardır. Kaba yonu bazalt taş malzemeli tempan duvarları sağlam durumda olup, sonradan onarım görmüştür.  Köprü tabliyesini iki taraftan sınırlayan korkuluklarda taş malzeme kullanılmıştır. Korkuluklar, yaklaşık 45 cm kalınlığa, 40 cm yüksekliğe sahip olup, üzeri semerdam şeklinde düzenlenmiştir. 


2-   KÜÇÜK KÖPRÜ

İlçesi                                     : Bulancak

Mahalle/Köyü                  : Bahçeli Köyü

Kadastral Durum             : 

Karar / Tarih                     : 22.09.2006/ 830

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                             : Köprü

Bulancak – Kovanlık kara yolunun batı kenarında, Kovanlık Deresi’ne bağlanan küçük bir dere üzerinde, Cindi Köyü sapağında, Bahçeli Köyü hudutları içerisinde yer almaktadır. Kitabesi yoktur. Malzeme bakımından düzgün yonu, kaba yonu, moloz ve dere taşlarının kullanıldığı görülmektedir. Kemer açıklığında farklı ebatlarda ince yonu andezit kullanılmıştır. Ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında, tabliye döşemelerinde kaba yonu, moloz ve yer yer dere taşı kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olan köprünün ayağı doğuda kayalık bir zemine oturtulmuştur. Kemer taşları sağlam durumdadır. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Döşeme, tahrip olmuştur.

Köprünün gövde boyu yaklaşık 12 m., yuvarlak kemerin karın kısmı 2,65 m. genişliğindedir. Köprünün memba cephesinin güney tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden kanat duvarı vardır. Tempan duvarları üzerine gelen korkuluk duvarı yaklaşık 45 cm kalınlığa, 40 cm yüksekliğe sahip olup, üzeri düzdür. Günümüzde sadece yaya trafiğine imkan veren köprünün kemer kısmı sağlam, diğer bölümleri bakımsız durumdadır. Tempan duvarında kısmi dökülmeler görülmektedir. Mevcut durumu ile kullanıma uygun değildir.


3-   BİNBAŞI NİHAT BEY (TERAZİ) ÇEŞMESİ

İlçesi                                     : Bulancak

Mahalle/Köyü                  : Bulancak mahallesi

Kadastral Durum             : Pafta: 4 Ada: 69 Parsel: 5

Karar / Tarih                     : 26.04.2012 / 450

Yapım Tarihi                      : 1911

Yaptıran                              : Binbaşı Nihat Bey

Yapı Tipi                             : Köprü

Bulancak Merkez, Bulancak Mahallesi Eski Cami Sokak üzerinde, Eski Cami’nin kıble yönünde yer almaktadır. Yatay prizmatik dikdörtgen bir kütleye sahip olan çeşme, dört yönlü bağımsız sokak çeşmesi olup, haznelidir. İki cephesi sonradan sıvanarak kapatılan çeşmenin, ana cephesi olan kuzey cephesinde iki adet musluk ve su teknesi vardır. Bu cephenin üst bölümünde barok üsluplu çelenk içerisine sülüs hat ile yazılmış üç satırlık bir kitabe vardır.            

Çeşmenin aynalık taşları sade olup, aynalık üzerinde dört cepheyi dolaşan silme, çeşmeyi yatayda ikiye böler. Çeşmeyi yatay yönde ikiye bölen plastırlar sade olup, yüzeyden hafif dışa taşırılmıştır. Çeşme, üstte saçak şeklinde bir silme ile son bulur.

Binbaşı

Nihat Bey Çeşmesi

Sene 1331 / 1911


4-   ŞEMSETTİN ÇEŞMESİ

İlçesi                                 : Bulancak

Mahalle/Köyü                  : Merkez – Şemsettin Mahallesi

Kadastral Durum             :  Pafta: 23 Ada:  119 Parsel:  3

Karar / Tarih                     : 31. 01. 2011 / 3193

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                             : Çeşme

Şemsettin Mahallesi merkezinde yer almaktadır. İki cepheli, hazneli, bağımsız sokak çeşmesi, güneyden kuzeye doğru sert eğimle alçalan meyilli arazi üzerine yerleştirilmiştir. İki yönlü olan çeşme, önünden geçen yol kotunun yükseltilmesi nedeni ile çukurda kalmıştır.

Yatay prizmatik dikdörtgen bir kütleye sahip olan çeşme (üçgen alınlığı hariç), 1.90 metre yüksekliğinde, 2.40 m. genişliğinde ve 1,55 m. derinliğindedir. Taş döşeli bir zemin üzerinde yer alan çeşmenin su teknesi ve dinlenme sekisi yoktur. Yol geçerken kaldırılmış olmalıdır. Kuzeybatı yönüne bakan çeşmenin ana cephesi yatayda ve düşeyde silmelerle dört bölümlü olarak düzenlenmiştir. Düşey silmeler sade, yatay silmeler profillidir. Köşe silmeleri üstte başlıklıdır. Pano şeklinde görünüme sahip ön cephenin altta kalan bölümlerinde birer musluk yer alır. Musluklar özgün değildir. Ayna taşları sade olan çeşmede maşrapalık nişi yoktur. 

Çeşmenin batısında kalan cephesinin alt sırasında aynalık taşı ve musluk, üst sırasında ise hazne girişi vardır. Hazne girişi metal bir kapak ile kapatılmıştır. Ön cephesinde üçgen alınlık yer alan çeşmenin üzeri beşik çatı şeklindedir.


5-   YALIKÖY MAHALLESİ ÇEŞMESİ

  

İlçesi                                  : Bulancak

Mahalle/Köyü                  : Yalıköy Mahallesi

Kadastral Durum             :  Pafta: 1 Parsel: 82

Karar / Tarih                     : 29.02.2012 / 308

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                             : Cami

Yalıköy Mahallesinde yer almaktadır. Tek cepheli, hazneli, bağımsız sokak çeşmesi, güneyden kuzeye doğru sert eğimle alçalan meyilli arazi üzerinde ve çukur bir alana yerleştirilmiştir.

Yatay prizmatik dikdörtgen bir kütleye sahip olan çeşme 1.90 metre yüksekliğinde, 2.60 m. genişliğinde ve 1,70 m. derinliğindedir. Kütlenin güney yönü arazinin yapısına uyacak şekilde hafif yuvarlak olarak yapılmıştır. Taş döşeli bir zemin üzerinde yer alan çeşmenin su teknesi sonradan beton malzeme ile yenilenmiştir. Çeşmenin kuzeye bakan ana cephesinin kenarlarında birer plastır bulunur. Plastırlar üstte basit profilli bir silme ile birbirine bağlanır. Silme üzerinden yükselen yuvarlak kemerli alınlık içerisinde maşrapalık nişi vardır.  Sade olan aynalıkta bir adet dönemi ürünü olan musluk yer alır. Çeşmenin su haznesi girişi üstten olup, üzeri düz bir taş ile kapatılmıştır. Çeşme, kemer kilit taşı üzerinde dışa taşıntı yapan ve üzeri basit profillerle hareketlendirilen saçak şeklinde bir silme ile son bulur.