T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Diğer Yapılar

1-       MİLLET BAHÇESİ

İlçesi                                      : Giresun Merkez

Mahalle/Köyü                      : Sultan Selim Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi

Kadastral Durum                : Pafta:   11 Ada: 97 Parsel: 12

Karar / Tarih                        :14. 02. 1986 / 1917

Yapım Tarihi                         :1902

Yaptıran                                :Kaymakam Mir Ziya ve Beledî Reisi Kapudan Yorgi Paşa

Yapı Tipi                                :Bahçe Kapısı

Sultan Selim Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi’nde bulunan Millet Bahçesi, 1902 yılında Kaymakam Mir Ziya, Belediye Reisi Kapudan Yorgi Paşa ve Giresun halkının yardımları ile yapılmıştır. İçinde anıt ağaçlar ve çeşitli peyzaj bitkileri yer alan bahçe eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Dikdörtgen şekilli bahçenin kuzeyinde taraçalı bir balkon ve çay salonu vardır. . Bahçenin bu cephesini kale surlarının kalıntıları oluşturur. Bahçenin anıtsal kapısı ve iki yanındaki çeşmeleri kesme andezit taşı ile inşa edilmiştir. Düşey dikdörtgen biçimli ve yuvarlak kemerli olan girişin kapı kanatları metaldendir. Giriş açıklığının iki yanında yer alan korint başlıklı sütunceler altta kübik kaidelere oturtulmuştur. Kaide yüzeylerinde baklava dilimi motifi görülür. Sütun başlıkları bazalt taştan olup, profilli bir silme ile birbirine bağlanmıştır. Yuvarlak kemerin yüzeyi profilli olup, akant yaprağı motifli kemer kilit taşı dışa taşırılarak vurgulanmıştır. Kemer köşeleri akant motifi ile doldurulmuştur. Sütun başlıklarını birbirine bağlayan silme ile en üstteki profilli saçak arası arşitrav şeklinde düzenlenmiş olup, ortasında inşa kitabesi yer alır. Mermer üzerine yazılı olan üç satırlık kitabe, rik’a yazı ile yazılmıştır.

Kapının iki yanında yer alan çeşmeler aynı formda inşa edilmiştir. üzerinde yer alan kitabelerine göre doğudaki çeşme eski valilerden Kadri Bey adına; batıdaki çeşme ise yine eski valilerden Sırrı Paşa adına inşa edilmiştir. Günümüzde işlemeyen çeşmelerin yalak, maşrapalık nişi, oturmalık sekisi gibi elemanları yoktur. Çeşmenin yuvarlak kemerli nişinin yanlarında başlıklı sütunceler vardır. Nişin içi, bitkisel tepelikli kadın mezar taşına benzer bir düzenleme ile süslenmiştir. Niş üzerinde yer alan kitabelik bölümü altta ve üstte bir sıra silme ile çevrelenmiştir. Çeşmeler üstte yüzeyinde akant yaprağı motifi yer alan bir tepelikle tamamlanır.

Kapı Kitabesi

İşbu Memleket Bağçesi Kaimmakam Mir Ziya ve Beledî Reisi Kapudan

Yorgi Paşa ve ahali-i beldenin eser-i gayret ve himmetiyle

yapılmıştır Sene 1318

Doğu Çeşme Kitabesi

Memleketin iktisâb-ı umrânına mesâi-i mahsusaları masrûf

olan Vali-i sâbık Kadri Bey merhûmun ruhunu

ihya içün yapılmıştır sene 1318

Batı Çeşme Kitabesi

Memleketin iktisâb-ı umrânına mesâi-i mahsusaları masrûf

olan Vali-i sâbık Sırrı Paşa merhûmun ruhunu

ihya içün yapılmıştır sene 1318

2-       NİHAT BEY ANITI

İlçesi                                      : Giresun Merkez

Mahalle/Köyü                      : Sultan Selim Mahallesi Nihat Bey Caddesi

Kadastral Durum                : Pafta: Ada:   Parsel:

Karar / Tarih                        :14. 02. 1986 / 1917

Yapım Tarihi                         :1914

Yaptıran                                :

Yapı Tipi                                :Anıt

Sultan Selim Mahallesi Nihat Bey Caddesi üzerinde yer alan anıt, caddeye Nihat Bey’in adının verildiği 1914 tarihinde inşa edilmiştir. Kesme bazalt taş ile inşa edilmiş olan anıt, sırası ile altta bir sıra kesme taş örgülü kare biçimli bir basamak üzerine üç sıra kesme taş ile örülmüş kare küp kaide; kaidenin üzerinde kare küp biçimli kitabelik; kitabelik üzerinde piramidal gövde ve en üstte top şeklinde yuvarlak bir tepelikten oluşur.  Dikdörtgen biçimli kitabesi beyaz mermer üzerine sülüs hatla yazılmış olup, yazı girland motifi ile oluşturulmuş oval kartuş içerisine yerleştirilmiştir. Kitabenin köşelerinde ay ve yıldız motifleri bulunur.

Kitabesi

Binbaşı Nihat Bey Caddesi

Sene 1330

3-       FİYALA YOLU

İlçesi                                     : Giresun Merkez

Mahalle/Köyü                      : Kale Mahallesi

Kadastral Durum                : Pafta: 23 Ada: 225 Parsel: 7

Karar / Tarih                        :14.02.1986 / 1917

Yapım Tarihi                         :

Yaptıran                                :

Yapı Tipi                                :Yol

Kale Mahallesi, Eşref Dizdar Caddesi’nden sahildeki Atatürk Bulvarına inen tarihi bir yoldur. Bu yol, eskiden Giresun Kalesinin içinden sahile ulaşılan doğal kayaya oyulmuş merdivenli bir yoldu. Surların en gösterişli noktasından doğal bir geçit şeklinde merdivenlerle aşağı inen bu yol, ilk sahil yolu çalışmaları sırasında tahrip edilince, yolun sahille olan irtibatı kesilmiştir. Uzun yıllar atıl durumda kalan yol, Giresun Valisi Sayın Dursun Ali Şahin’in girişimi ile 2012 yılında Bayburtlu ustalar tarafından onarılarak tekrar yaya ulaşımına açılmıştır. Yola adını veren Fiyala kelimesinin nereden geldiği tespit edilememiştir.